Ako vypočítať FTE

FTE predstavuje ekvivalent počtu zamestnancov na plný úväzok a predstavuje počet pracovných hodín, ktoré jeden zamestnanec na plný úväzok dokončí počas stanoveného časového obdobia, napríklad jedného mesiaca alebo jedného roka. FTE prevádza hodiny pracovného zaťaženia na počet ľudí potrebných na dokončenie tejto práce, čo môže pomôcť zjednodušiť plánovanie. FTE tiež pomáha rozpočtovým analytikom a projektovým manažérom odhadnúť náklady na prácu. Manažéri môžu tiež mať úžitok z pohľadu na plný úväzok s cieľom zistiť, či náklady na nadčasy spôsobujú, že je vhodné otvoriť novú pozíciu na plný alebo čiastočný úväzok.

Výpočet FTE

Výpočet FTE
Nájdite hodiny odpracované zamestnancami na čiastočný úväzok. Použite účtovné záznamy na identifikáciu hodín odpracovaných zamestnancami na kratší pracovný čas. Platí to pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú pracovníkov na plný aj čiastočný úväzok. [1]
 • Vynásobte celkový počet hodín týždenne počtom týždňov, ktoré odpracoval každý zamestnanec na kratší pracovný čas. Príklad: 1 Zamestnanec na kratší pracovný čas pracoval 15 hodín každý týždeň počas 30 týždňov: 1 x 15 x 30 = 450 hodín 2 Zamestnanci na čiastočný úväzok odpracovali 20 hodín každých 40 týždňov: 2 x 20 x 40 = 1600 hodín
 • Sčítaním výsledkov získate celkový počet hodín. Príklad: 450 + 1600 = 2 050 hodín na čiastočný úväzok
Výpočet FTE
Vypočítajte počet hodín odpracovaných zamestnancami na plný úväzok za obdobie. Zamestnanec na plný úväzok je niekto, kto pracuje maximálne 40 hodín (minimálne 30 hodín) každý týždeň po dobu viac ako 120 dní každý rok. [2]
 • Vynásobte počet pracovníkov 40 (8 hodín denne x 5 dní v týždni). Príklad: 6 pracovníkov na plný úväzok: 6 x 40 = 240 hodín
 • Výsledok vynásobte 52 (týždňami v roku). Príklad: 240 x 52 = 12 480 hodín na plný úväzok
Výpočet FTE
Kombinujte hodiny odpracované zamestnancami na plný a čiastočný úväzok. Toto je celkový počet hodín odpracovaných všetkými zamestnancami. [3]
 • Príklad: 12 480 (na plný úväzok) + 1600 (na čiastočný úväzok) = 14 080 hodín
Výpočet FTE
Vydeľte celkový počet odpracovaných hodín počtom hodín na plný úväzok. Toto určí FTE spoločnosti za konkrétne obdobie. [4]
 • Hodiny na dovolenku a iné platené voľno (nemocenská dovolenka, materská / otcovská dovolenka atď.) Sa už započítavajú ako súčasť odpracovaných hodín. Preto nemusíte robiť žiadne špeciálne výpočty pre tieto hodiny.
 • Vydeľte celkový počet hodín 2 080. Toto číslo je pevné číslo, ku ktorému dospeje táto rovnica: 8 hodín denne x 5 dní v týždni x 52 týždňov za rok. Tento posledný krok vám pomôže vypočítať váš ročný FTE [5]. X Dôveryhodný zdroj Internal Revenue Service Americká vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka. Choď na zdroj Príklad: 14 080 hodín celkom ÷ 2080 = 6 769 FTE
 • Vydeľte celkový počet hodín 173,33, aby ste našli FTE mesačne. Príklad: 4 000 hodín za február 173,33 = 23,07 FTE
 • Vydeľte celkový počet hodín 8, aby ste získali plný úväzok za deň. Príklad: 80 denných hodín ÷ 8 = 10 FTE

Používanie online kalkulačiek FTE

Používanie online kalkulačiek FTE
Nájdite online kalkulačku FTE. Tieto online nástroje vám umožňujú jednoducho zadať počet zamestnancov na plný úväzok a počet hodín odpracovaných každý týždeň zamestnancami na kratší pracovný čas. Potom online nástroj vykoná výpočet, aby vám dal odhadovanú hodnotu FTE. Renomované kalkulačky nájdete na https://www.healthcare.gov/shop-calculators-fte/ ,
Používanie online kalkulačiek FTE
Vyhľadajte svoje údaje o pracovníkovi. Budete potrebovať váš celkový počet zamestnancov na plný úväzok a hodiny odpracované vašimi zamestnancami na kratší pracovný čas. Tieto informácie by mali byť ľahko dostupné vo vašich účtovných záznamoch. Pamätajte, že zamestnanci na plný úväzok sú tí, ktorí pracujú viac ako 30 hodín týždenne. [6]
Používanie online kalkulačiek FTE
Zadajte svoje údaje. V príslušných poliach zadajte údaje o zamestnancovi do kalkulačky. Nezabudnite skontrolovať, či sú odpracované hodiny zadávané týždenne, mesačne alebo ročne, a svoje údaje náležite upravte. Pred stlačením tlačidla „vypočítať“ skontrolujte svoje informácie a uistite sa, že sú správne.
Používanie online kalkulačiek FTE
Tento výpočet FTE použite iba ako odhad. Nezabudnite, že výpočet, ktorý získate pomocou kalkulačkového nástroja FTE, je iba odhadom. Toto číslo môžete použiť na hrubý odhad hodnôt FTE pre vlastnú potrebu na účely vedenia alebo vzdelávania. Tieto výpočty by sa však nikdy nemali používať ako náhrada za právne alebo daňové poradenstvo od odborníka v tejto oblasti. A keď z obchodných dôvodov potrebujete 100% presný výpočet, budete musieť použiť inú metódu. [7]

Získanie a používanie profesionálnych výpočtov FTE

Získanie a používanie profesionálnych výpočtov FTE
Odmeňte daňového odborníka, aby vám vypočítal FTE vašej spoločnosti. Výpočet FTE je dôležitá vec, ktorú musíte zaistiť, aby sa správne vykonala. Ak urobíte chybu vo svojich výpočtoch, môže to mať negatívny vplyv na mnohé aspekty vášho podnikania vrátane predvídania ziskov, daní a ďalších problémov. Takže ak sa necítite istí svojou schopnosťou dokonale vypočítať FTE svojej firmy, zaplatte za to účtovníkovi so skúsenosťami v tejto oblasti.
 • Budete musieť poskytnúť tejto osobe dôležité informácie o svojej firme, aby mohla získať všetky informácie, ktoré bude potrebovať na výpočet vášho FTE.
 • Budú potrebovať prístup k vašim zamestnaneckým spisom, predchádzajúcim daňovým dokladom a iným podobným dokumentom.
Získanie a používanie profesionálnych výpočtov FTE
Vyžiadajte si pomoc od právnika. Niektorí právnici budú mať skúsenosti v tejto oblasti a budú vám schopní pomôcť pri výpočtoch, aby ste sa uistili, že sa vykonávajú správne. Poraďte sa s právnikmi spoločností alebo daňovými právnikmi o pomoc s výpočtom vášho zamestnania na plný úväzok.
Získanie a používanie profesionálnych výpočtov FTE
Na výpočet podnikových metrík použite FTE. Analýza FTE môže byť užitočným nástrojom na hodnotenie toho, koľko zamestnancov je potrebných v určitej časti podniku alebo celkovo. Vlastníci firiem môžu tiež jasnejšie sledovať, ako celkový rast zamestnancov v priebehu rokov jasnejšie analyzoval zmeny na plný úväzok. Zamestnanci na plný úväzok sa môžu porovnávať s inými ukazovateľmi, aby posúdili, do akej miery prispievajú ďalší zamestnanci k ziskovosti alebo výnosom podniku.
 • Ak vaša firma zamestnáva zamestnancov na čiastočný úväzok, možno budete chcieť zmeniť ich odpracované hodiny na ekvivalenty na plný úväzok.
 • Službu FTE môžete použiť aj na porovnanie počtu zamestnancov s príjmami alebo so záznamom na námestí, čo môže byť užitočné pri rozhodovaní o rozpočte a prenájme / prepustení.
Získanie a používanie profesionálnych výpočtov FTE
Vypočítajte FTE pre zdravotné poistenie. Jedno použitie FTE je pri výpočte veľkosti malého podniku na účely zdravotného poistenia. Konkrétne, na trhu Program možností malých firiem v zdravotníctve (SHOP) sa vyžaduje, aby sa podniky kvalifikovali menej ako 50 FTE. Tento program ponúka vlastníkom firiem cenovo dostupné a vysokokvalitné poistné zmluvy pre zamestnancov. Podniky musia tiež spĺňať ďalšie štandardy, aby sa kvalifikovali. [8]
Získanie a používanie profesionálnych výpočtov FTE
Na výpočet počtu študentov použite FTE. FTE sa tiež používa na označenie „ekvivalentu denného štúdia na plný úväzok“ a používajú ho univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie podobným spôsobom na sledovanie zápisu študentov denného a externého štúdia. Namiesto pracovnej doby sa používajú hodiny v triede, pričom študenti na plný úväzok sú tí, ktorí majú plné kreditné zaťaženie (často 12 hodín týždenne), a študenti na kratší pracovný čas sú tí, ktorí berú menej ako 12. Avšak iné školy môžu používať inú kreditnú hodinu. výpočty pre FTE.
Mal by som zahrnúť vývodový hriadeľ do výpočtu FTE?
Spoločnosť sa bude musieť rozhodnúť, či chce v zamestnaní používať štandardný 2080 ročných hodín ročne (ktorý zahŕňa čas dovolenky a PTO), alebo či je užitočnejšie využiť skutočné hodiny, ktoré v práci pracujú. Závisí to od toho, na čo sa analýza použije
Ako vypočítam FTE?
FTE je počet hodín odpracovaných jedným zamestnancom na plný úväzok. To sa používa na prevod hodín odpracovaných niekoľkými zamestnancami na kratší pracovný čas na hodiny odpracované zamestnancami na plný úväzok. Ročne sa za plný pracovný úväzok považuje 2 080 hodín, čo sa počíta ako: 8 hodín denne x 5 pracovných dní týždenne x 52 týždňov ročne = 2 080 hodín ročne, keď podnik zamestnáva významný počet zamestnancov na kratší pracovný čas. zamestnancov, môže byť užitočné prepočítať ich odpracované hodiny na ekvivalenty plného pracovného času, aby ste zistili, koľko zamestnancov na plný úväzok sa stotožňujú. Koncept FTE sa používa pri mnohých meraniach.
Ako zistím skutočný počet zamestnancov potrebných po výpočte FTE?
Budete musieť spočítať čas potrebný na dokončenie úloh vynásobený predpokladaným objemom úloh a potom vydeliť hodiny jedného FTE, aby ste určili, koľko FTE potrebujete na dokončenie práce.
Odkiaľ pochádza 177,33% v kroku 4? Prečo delíme hodiny týmto číslom?
To zodpovedá priemernému počtu odpracovaných dní za mesiac o 8 hodín denne. (21,666 x 8 = 173,33.)
Čo pre mňa znamená 0,5 FTE ako potenciálneho uchádzača o prácu uvedenú ako 0,5 FTE?
To je pozícia na čiastočný úväzok. Zvyčajne 20 HPW, ak je založený na 40 hodinovom pracovnom týždni.
Prečo sú v kroku 3 uvedené hodiny 16 na čiastočný úväzok namiesto 1650 namiesto 1650?
Niektorí ľudia počítajú iba 48 týždňov, zatiaľ čo iní zahŕňajú aj štátne / štátne sviatky.
Mám zahrnúť čas dovolenky do výpočtu FTE pre plný časovač?
Keďže FTE počíta priemerný počet hodín odpracovaných zamestnancami v priebehu roka, čas dovolenky sa už počíta.
Ako môžem vypočítať FTE online?
Ako vypočítam minimálny fakturovateľný ekvivalent plný úväzok založený na ATT?
Ako to môžem vypočítať pre 30 zapísaných študentov?
Ako vypočítam FTE na zamestnanca na kratší pracovný čas?
Ako zistím, koľko zamestnancov potrebujem za deň?
Pracovníci na plný úväzok neuvádzajú počet zamestnancov. Hodnota FTE je v priebehu času konštantná, s výnimkou prípadu, keď spoločnosť zmení svoj pravidelný stav zamestnancov.
permanentrevolution-journal.org © 2020